Μοσχεύματα

   
Υφίζηση στον κυνόδοντα και τους 2 προγομφίους  - αποτέλεσμα μετά από μόσχευμα συνδετικού ιστού.
Υφίζηση στον κυνόδοντα και τους 2 προγομφίους - αποτέλεσμα μετά από μόσχευμα συνδετικού ιστού.
Υφίζηση σε κεντρικό τομέα της κάτω γνάθου  -  αποτέλεσμα μετά από ελέυθερο ουλικό μόσχευμα.
Υφίζηση σε κεντρικό τομέα της κάτω γνάθου - αποτέλεσμα μετά από ελέυθερο ουλικό μόσχευμα.
Υφίζηση σε κεντρικό τομέα της κάτω γνάθου και έλλειψη προσπεφυκότων ούλων - αποτέλεσμα μετά από ελεύθερο ουλικό μόσχευμα.
Υφίζηση σε κεντρικό τομέα της κάτω γνάθου και έλλειψη προσπεφυκότων ούλων - αποτέλεσμα μετά από ελεύθερο ουλικό μόσχευμα.
Υφίζηση σε κεντρικό τομέα της κάτω γνάθου μετά από ορθοδοντική - κάλυψη με ελεύθερο ουλικό μόσχευμα.
Υφίζηση σε κεντρικό τομέα της κάτω γνάθου μετά από ορθοδοντική - κάλυψη με ελεύθερο ουλικό μόσχευμα.
Υφίζηση στον πρώτο προγόμφιο   -  αποτέλεσμα μετά από μόσχευμα συνδετικού ιστού.
Υφίζηση στον πρώτο προγόμφιο - αποτέλεσμα μετά από μόσχευμα συνδετικού ιστού.
Έλλειψη προσπεφυκότων ούλων σε τομείς της κάτω γνάθου - αποτέλεσμα μετά από ελεύθερο ουλικό μόσχευμα.
Έλλειψη προσπεφυκότων ούλων σε τομείς της κάτω γνάθου - αποτέλεσμα μετά από ελεύθερο ουλικό μόσχευμα.
Υφίζηση σε πρώτο προγόμφιο και κυνόδοντα κάτω δεξιά - αποτέλεσμα μετά από μόσχευμα συνδετικού ιστού.
Υφίζηση σε πρώτο προγόμφιο και κυνόδοντα κάτω δεξιά - αποτέλεσμα μετά από μόσχευμα συνδετικού ιστού.
Έλλειψη προσπεφυκότων ούλων στους τομείς της κάτω γνάθου και υφίζηση στον κεντρικό τομέα αριστερα - αποτέλεσμα μετά από ελεύθερο ουλικό μόσχευμα.
Έλλειψη προσπεφυκότων ούλων στους τομείς της κάτω γνάθου και υφίζηση στον κεντρικό τομέα αριστερα - αποτέλεσμα μετά από ελεύθερο ουλικό μόσχευμα.
Υφιζήσεις κάτω αριστερά - κάλυψη με μόσχευμα συνδετικού ιστού σε έδαφος διάβρωσης.
Υφιζήσεις κάτω αριστερά - κάλυψη με μόσχευμα συνδετικού ιστού σε έδαφος διάβρωσης.
Υφιζήσεις σε πρώτο γομφίο και τους δύο προγομφίους άνω δεξιά - κάλυψη με μόσχευμα συνδετικού ιστού.
Υφιζήσεις σε πρώτο γομφίο και τους δύο προγομφίους άνω δεξιά - κάλυψη με μόσχευμα συνδετικού ιστού.