Ουλικά Μοσχεύματα

Ουλικά Μοσχεύματα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

Υφίζηση στον πρώτο προγόμφιο άνω δεξιά και αυχενική διάβρωση που αφορά όχι μόνο στην ρίζα αλλά και στην μήλη του δοντιού.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2

Διάγνωση: υφίζηση στον κεντρικό τομέα κάτω αριστερά.
Θεραπεία: υποεπιθηλιακό μόσχευμα συνδετικού ιστού με τεχνική tunnel. Η τελική φωτογραφία λήφθηκε 6 μήνες μετά την χειρουργική και η κάλυψη της ρίζας είναι 100%.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3

Διάγνωση: υφίζηση στον κυνόδοντα και τους προγομφίους άνω δεξιά και έλλειψη κερατινοποιημένων ιστών.
Θεραπεία: υποεπιθηλιακό μόσχευμα συνδετικού ιστού με μηλικά μετατοπιζόμενο κρημνό. Η φωτογραφία λήφθηκε δύο χρόνια μετά την χειρουργική και η κάλυψη είναι 100%. Παράλληλα επιτέυχθηκε και αύξηση του πάχους των κερατινοποιημένων ιστών


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 4

Διάγνωση: υφίζηση στον κεντρικό τομέα της κάτω γνάθου δεξιά. Η ασθενής έχει υποβληθεί σε ορθοδοντική.
Θεραπεία: υποεπιθηλιακό μόσχευμα συνδετικού ιστού με τεχνική tunnel. Η κάλυψη αγγίζει το 100% και το αποτέλεσμα είναι πολύ σταθερό μετά την πάροδο 5 ετών!!!


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 5

Διάγνωση: υφιζήσεις στους 4 τομείς της κάτω γνάθου με ταυτόχρονη έλλειψη κερατινοποιημένων ιστών.
Θεραπεία: ελεύθερο ουλικό μόσχευμα με σκοπό την αύξηση των κερατινοποιημένων ιστών καθώς η κάλυψη δεν θα ήταν εφικτή. Η φωτογραφία είναι 5 χρόνια μετά τη χειρουργική και η αύξηση των κερατινοποιημένων ιστών είναι θεαματική.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 6

Διάγνωση: υφίζηση στον κεντρικό τομέα κάτω δεξιά σε νεαρή ενήλικη κοπέλα μετά από ορθοδοντική.
Θεραπεία: η τεχνική που επιλέχθηκε ήταν ελεύθερο ουλικό μόσχευμα για ταυτόχρονη κάλυψη της ρίζας αλλά και αύξηση των κερατινοποιημένων ιστών. Η λήψη της φωτογραφίας είναι 8 χρόνια μετά τη χειρουργική . Η κάλυψη τις ρίζας είναι 100% και η αύξηση των κερατινοποιημένων ιστών είναι θεαματική.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 7

Υφίζηση σε κεντρικό τομέα της κάτω γνάθου – αποτέλεσμα μετά από ελέυθερο ουλικό μόσχευμα


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 8

Υφίζηση σε κεντρικό τομέα της κάτω γνάθου και έλλειψη προσπεφυκότων ούλων – αποτέλεσμα μετά από ελεύθερο ουλικό μόσχευμα


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 9

Υφίζηση στον πρώτο προγόμφιο – αποτέλεσμα μετά από μόσχευμα συνδετικού ιστού


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 10

Υφίζηση σε πρώτο προγόμφιο και κυνόδοντα κάτω δεξιά – αποτέλεσμα μετά από μόσχευμα συνδετικού ιστού.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 11

Έλλειψη προσπεφυκότων ούλων στους τομείς της κάτω γνάθου και υφίζηση στον κεντρικό τομέα αριστερα – αποτέλεσμα μετά από ελεύθερο ουλικό μόσχευμα.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 12

Υφιζήσεις κάτω αριστερά – κάλυψη με μόσχευμα συνδετικού ιστού σε έδαφος διάβρωσης.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 13

Υφιζήσεις κάτω αριστερά – κάλυψη με μόσχευμα συνδετικού ιστού σε έδαφος διάβρωσης.


el
en_GB el
Skip to content