Ουλικά Μοσχεύματα

Ουλικά Μοσχεύματα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

Διάγνωση: Υφίζηση στον πρώτο προγόμφιο άνω δεξιά και αυχενική διάβρωση που αφορά όχι μόνο στην ρίζα αλλά και στην μήλη του δοντιού.

Θεραπεία: Αρχικά έγινε αυχενική έμφραξη ρητίνης για αποκατάσταση της διάβρωσης που αφορούσε στην μύλη του δοντιού (απομίμηση αδαμαντινοοστεϊνικής ένωσης) και στην συνέχεια ουλικό μόσχευμα για κάλυψη της ρίζας του δοντιού με μια παραλλαγή της τεχνικής Zucchelli. Η φωτογραφία λήφθηκε 2 μήνες μετά την χειρουργική και η κάλυψη είναι 100%.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2

Διάγνωση: υφίζηση στον κεντρικό τομέα κάτω αριστερά.

Θεραπεία: υποεπιθηλιακό μόσχευμα συνδετικού ιστού με τεχνική tunnel. Η τελική φωτογραφία λήφθηκε 6 μήνες μετά την χειρουργική και η κάλυψη της ρίζας είναι 100%.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3

Διάγνωση: υφίζηση στον κυνόδοντα και τους προγομφίους άνω δεξιά και έλλειψη κερατινοποιημένων ιστών.

Θεραπεία: υποεπιθηλιακό μόσχευμα συνδετικού ιστού με μηλικά μετατοπιζόμενο κρημνό. Η φωτογραφία λήφθηκε δύο χρόνια μετά την χειρουργική και η κάλυψη είναι 100%. Παράλληλα επιτέυχθηκε και αύξηση του πάχους των κερατινοποιημένων ιστών


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 4

Διάγνωση: υφίζηση στον κεντρικό τομέα της κάτω γνάθου δεξιά. Η ασθενής έχει υποβληθεί σε ορθοδοντική.

Θεραπεία: υποεπιθηλιακό μόσχευμα συνδετικού ιστού με τεχνική tunnel. Η κάλυψη αγγίζει το 100% και το αποτέλεσμα είναι πολύ σταθερό μετά την πάροδο 5 ετών!!!


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 5

Διάγνωση: υφιζήσεις στους 4 τομείς της κάτω γνάθου με ταυτόχρονη έλλειψη κερατινοποιημένων ιστών.

Θεραπεία: ελεύθερο ουλικό μόσχευμα με σκοπό την αύξηση των κερατινοποιημένων ιστών καθώς η κάλυψη δεν θα ήταν εφικτή. Η φωτογραφία είναι 5 χρόνια μετά τη χειρουργική και η αύξηση των κερατινοποιημένων ιστών είναι θεαματική.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 6

Διάγνωση: υφίζηση στον κεντρικό τομέα κάτω δεξιά σε νεαρή ενήλικη κοπέλα μετά από ορθοδοντική.

Θεραπεία: η τεχνική που επιλέχθηκε ήταν ελεύθερο ουλικό μόσχευμα για ταυτόχρονη κάλυψη της ρίζας αλλά και αύξηση των κερατινοποιημένων ιστών. Η λήψη της φωτογραφίας είναι 8 χρόνια μετά τη χειρουργική . Η κάλυψη τις ρίζας είναι 100% και η αύξηση των κερατινοποιημένων ιστών είναι θεαματική.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 7

Υφίζηση σε κεντρικό τομέα της κάτω γνάθου – αποτέλεσμα μετά από ελέυθερο ουλικό μόσχευμα


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 8

Υφίζηση σε κεντρικό τομέα της κάτω γνάθου και έλλειψη προσπεφυκότων ούλων – αποτέλεσμα μετά από ελεύθερο ουλικό μόσχευμα


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 9

Υφίζηση στον πρώτο προγόμφιο – αποτέλεσμα μετά από μόσχευμα συνδετικού ιστού


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 10

Υφίζηση σε πρώτο προγόμφιο και κυνόδοντα κάτω δεξιά – αποτέλεσμα μετά από μόσχευμα συνδετικού ιστού.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 11

Έλλειψη προσπεφυκότων ούλων στους τομείς της κάτω γνάθου και υφίζηση στον κεντρικό τομέα αριστερα – αποτέλεσμα μετά από ελεύθερο ουλικό μόσχευμα.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 12

Υφιζήσεις κάτω αριστερά – κάλυψη με μόσχευμα συνδετικού ιστού σε έδαφος διάβρωσης.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 13

Υφιζήσεις σε προγομφίους άνω δεξιά και σχεδόν πλήρης κάλυψη με μόσχευμα συνδετικού ιστού σε καπνίστρια.


el
en_GB el